Romana


PRIMARIA COMUNEI TOMNATIC
CONSILIUL LOCAL

Se convoaca Consiliul Local al comunei Tomnatic , judetul Timis , in sedinta ordinara pentru data de 28.01.2016 , la orele 12:00 , in sala de sedinte a Consiliului Local din incinta Primariei comunei Tomnatic. ORDINEA DE ZI a sedintei ordinare din data de 28.01.2016 se stabileste in urmatoarea alcatuire : 1.P.H. privind alegerea presedintelui de sedinta ; 2.P.H. privind aprobarea: Inființarii Serviciului public de salubrizare pentru activitațile de colectare transport deșeuri municipale la nivelul județului Timiș , care va deservi unitațile administrativ teritoriale din aria de operare a județului Timiș membre ale ADID Timiș ; Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare transport al deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timis ; Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș și a indicatorilor de performanța ; Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare transport al deșeurilor municipale din Zona 2 , județul Timis ; 3.P.H. privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic si a activitatilor si serviciilor din subordinea locala ; 4.P.H. privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului , aflat in domeniul privat al comunei Tomnatic , in administrarea Consiliului Local al comunei Tomnatic , inscris in CF nr. 400939 – comuna Tomnatic , nr. top. 1551/b/2/k in suprafata de 719 mp , doamnei BARBU MARIANA , in vederea edificarii unei constructii cu destinatia de locuinta ; 5.P.H. privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului , aflat in domeniul privat al comunei Tomnatic , in administrarea Consiliului Local al comunei Tomnatic , inscris in CF nr. 401589 – comuna Tomnatic , nr. top. 1673/b/4/a in suprafata de 1.000 mp , domnului PLAMADA CIPRIAN – IONUT , in vederea edificarii unei constructii cu destinatia de locuinta ; 6.P.H. privind aprobarea prelungirii unor Contracte civile incheiate la Primaria comunei Tomnatic precum si modificarea unor clauze contractuale ; 7.P.H. pentru aprobarea retelei scolare ce va functiona in comuna Tomnatic in anul scolar 2016 – 2017 ; 8.P.H. privind aprobarea devizului general actualizat cu cota de TVA 20% pentru lucrarile rest de executat privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie „Retea de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Tomnatic , judetul Timis” , precum si a devizului general actualizat cu cota de TVA 20% pentru lucrarile rest de executat privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie „Modernizare strazi in comuna Tomnatic , judetul Timis” ; 9.P.H. privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local al comunei Tomnatic nr. 55 din data de 26.10.2015 ; 10. Diverse .

Fisiere:

» 2011
» 2010
» 2009
» 2008

Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC