Romana


PRIMARIA COMUNEI TOMNATIC
ANGAJARI

A N U N T Concurs Ocupare Post Vacant Primaria comunei Tomnatic organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Asistent Medical Comunitar , personal contractual de executie , in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic . Principalele atributii ale postului pentru care se organizeaza concurs , prevazute in fisa postului : 1.Identificarea familiilor cu risc medico - social crescut din cadrul comunitatii; 2.Determinarea nevoilor medico - sociale ale populatiei de risc ; 3.Culegerea datelor despre starea de sanatate a familiilor din teritoriul unde isi desfasoara activitatea ; 4.Stimularea de actiuni destinate protejarii sanatatii ; 5.Identificarea , urmarirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medico - social in colaborare cu medicul individual , pentru asigurarea in familie a conditiilor favorabile dezvoltarii nou - nascutului ; 6.Efectuarea de vizite la domiciliul lauzelor , recomandarea masurile necesare de protectie a sanatatii mamei si nou - nascutului ; 7.Colaborarea cu Compartimentul de asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul Primariei comunei Tomnatic si din alte structuri , in legatura cu problemele generate de comunitatile de romi pentru prevenirea abandonului in cazul unei probleme sociale ; 8.Supravegherea in mod activ a starii de sanatate a sugarului si a copilului mic ; 9.Promovarea necesitatii de alaptare si a practicilor corecte de nutritie ; 10.Participarea , in echipa , la desfasurarea diferitelor actiuni colective , pe teritoriul comunitatii ; Vaccinari , program de screening populational , implementarea programelor nationale de sanatate , participarea la aplicarea masurilor de prevenire si combatere a eventualelor focare de infectii ; 11.Indrumarea persoanelor care au fost contaminate pentru controlul periodic ; 12.Informarea medicului de familie cu privire la cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor in teren ; 13.Efectuarea vizitelor la domiciliul sugarilor cu risc medico - social tratati la domiciliu si urmarirea aplicarii masurilor terapeutice recomandate de medic ; Urmarirea si supravegherea in mod activ a copiilor din evidenta speciala (TBC , HIV - SIDA , prematuri , anemici etc.) ; 14.Identificarea persoanelor neinscrise pe listele medicilor de familie si implicarea in activitatea de inscriere a acestora ; 15.Urmarirea si supravegherea activa a nou - nascutilor ai caror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau din zonele in care nu exista medici de familie ; 16.Organizarea de activitati de consiliere si demonstratii practice pentru diferite categorii populationale ; 17.Colaborarea cu ONG - uri si cu alte institutii pentru realizarea programelor ce se adreseaza unor grupuri - tinta (varstnici , alcoolici , consumatori de droguri , persoane cu tulburari mintale si de comportament) in conformitate cu strategia nationala ; 18.Urmarirea identificarii persoanelor de varsta fertila , desfasurarea activitatilor de informare specifice domeniilor de planificare familiala si contraceptie; 19.Identificarea cazurilor de violenta domestica , a cazurilor de abuz , a persoanelor cu handicap , a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile ; 20.Efectuarea activitatilor de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos ; 21.Respectarea normelor eticii profesionale , inclusiv asigurarea pastrarii confidentialitatii in exercitarea profesiei ; 22.Imbunatatirea nivelului cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educatie continue ; 23.Intocmirea evidentei si completarii documentelor utilizate in exercitarea atributiilor de serviciu , respectiv registre , fise de planificare a vizitelor la domiciliu si alte asemenea documente ; 24.Efectuarea activitatilor de consiliere medicala ; 25.In calitatea conferita de functia ocupata si in limita atributiilor , lucrarilor , sarcinilor si competentelor stabilite , raspunde disciplinar , administrativ , civil sau dupa caz penal , pentru faptele sale ; 26.Asigura efectuarea in totalitate a lucrarilor pentru arhivarea documentelor gestionate , produse si / sau repartizate , conform prevederilor stipulate de actele normative in vigoare ; 27.Indeplineste si orice alte atributii stabilite de actele normative in vigoare in sarcina sa precum si orice alte atributii repartizate de catre conducatorul ierarhic superior , cu conditia ca acestea sa fie in concordanta cu prevederile reglementate de actele normative in vigoare . Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Tomnatic , situat in comuna Tomnatic , nr. 258 , judetul Timis , constand in : - selectia dosarelor de consurs - care se va efectua in data de 02.10.2017 , ora 12:00 ; - proba scrisa - care se va sustine in data de 10.10.2017 , ora 12:00 ; - interviul - care se va sustine in data de 13.10.2017 , ora 14:00 . Bibliografia necesara , pentru ocuparea prin concurs sau dupa caz examen a postului vacant de Asistent Medical Comunitar , personal contractual de executie , in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic , in raport cu domeniul de activitate specific al functiei de executie : 1.Constitutia Romaniei , republicata , publicata in M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003 ; 2.Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ; 3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ; 4.Legea nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ; 5.O.U.G. nr. 18 / 2017 privind asistenta medicala comunitara , cu modificarile si completarile ulterioare ; 6.O.U.G. nr. 162 / 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ; 7.H.G. nr. 56 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ; 8.Legea nr. 448 / 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ; 9.H.G. nr. 268 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 / 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , cu modificarile si completarile ulterioare ; 10.Contraceptie si planificare familiala - orice sursa de informare - Ministerul Sanatatii (MS) , Societatea de educatie Contraceptiva si Sexuala (SECS) , Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului (IOMC) . Calendarul de desfasurare al concursului : Nr. crt. Descrierea actiunii Termen de realizare 1. Data – limita si ora pana la care se pot depune dosarele de concurs 28.09.2017 , ora 16:00 2. Selectia dosarelor de inscriere la concurs 02.10.2017 , ora 12:00 3. Afisarea rezultatului selectiei dosarelor de inscriere la concurs 03.10.2017 , ora 10:00 4. Depunerea de contestatii la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs 04.10.2017 , ora 16:00 5. Solutionarea contestatiilor depuse la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs 05.10.2017 , ora 12:00 6. Comunicarea solutionarii contestatiilor depuse la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs 05.10.2017 , ora 12:30 7. Sustinerea probei scrise 10.10.2017 , ora 12:00 8. Afisarea rezultatului probei scrise 11.10.2017 , ora 10:00 9. Depunerea de contestatii la rezultatul probei scrise 12.10.2017 , ora 16:00 10. Solutionarea contestatiilor depuse la rezultatul probei scrise 13.10.2017 , ora 12:00 11. Comunicarea solutionarii contestatiilor depuse la rezultatul probei scrise 13.10.2017 , ora 12:30 12. Sustinerea probei de interviu 13.10.2017 , ora 14:00 13. Afisarea rezultatului probei de interviu 13.10.2017 , ora 16:00 14. Depunerea de contestatii la rezultatul probei de interviu 16.10.2017 , ora 16:00 15. Solutionarea contestatiilor depuse la rezultatul probei de interviu 17.10.2017 , ora 12:00 16. Comunicarea solutionarii contestatiilor depuse la rezultatul probei de interviu 17.10.2017 , ora 12:30 17. Afisare rezultat final 18.10.2017 , ora 12:00 Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de Asistent Medical Comunitar , personal contractual de executie , in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic , persoana care indeplineste urmatoarele conditii : Conditiile generale de participare la concurs a) are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ; b) cunoaste limba romana , scris si vorbit ; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale ; d) are capacitate deplina de exercitiu ; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ; f) a absolvit studii postliceale in domeniul sanatate si asistenta pedagogica cu diploma si are o vechime in campul muncii de cel putin 1 (unu) an in specialitatea studiilor ; g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea . Conditii specifice de participare la concurs 1. Studii de specialitate : Studii postliceale in domeniul sanatate si asistenta pedagogica absolvite cu diploma si are o vechime in campul muncii de cel putin 1 (unu) an in specialitatea studiilor ; 2. Cunostinte de operare / programare pe calculator (necesitate si nivel) : Cunostinte de operare pe calculator in Windows , Microsoft Office Word si Microsoft Office Excel , la nivel mediu ; 3. Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere) : Cunoasterea la nivel mediu a unei limbi straine de circulatie internationala constituie un avantaj ; 4. Abilitati , calitati si aptitudini necesare : Grad ridicat de initiativa si creativitate , aptitudinea de a desfasura activitati complexe , grad ridicat de autonomie in actiune , capacitate mare de atentie , capacitate de analiza si sinteza – grad ridicat , capacitate de lucru in echipa si independent , promptitudine si eficienta in efectuarea lucrarilor , asumarea responsabilitatii , pastrarea confidentialitatii , corectitudine , fidelitate , abilitati de comunicare si preocuparea pentru ridicarea nivelului profesional individual ; 5. Cerinte specifice : Program flexibil , dispozitie pentru program prelungit , deplasari in teren si delegari , rezistenta la stres si capacitate decizionala . Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 28.09.2017 , ora 16:00 , la sediul Primariei comunei Tomnatic situat in comuna Tomnatic , nr. 258 , judetul Timis , la doamna Stroie Paulina , secretar in cadrul Comisiei de concurs . Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde : a) cererea de inscriere la concurs adresata Primarului comunei Tomnatic ; b) copia actului de identitate si copii acte de stare civila ; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate ; d) copia carnetului de munca sau adeverinţa care sa ateste vechimea in munca / specialitate ; e) cazierul judiciar ; f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ; g) curriculum vitae . Actele prevazute la lit. b) , lit. c) si lit. d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea . Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Tomnatic , nr. tel./fax : 0256/374243 , la doamna Stroie Paulina , secretar in cadrul Comisiei de concurs . Prezentul anunt se afiseaza astazi data de 14.09.2017 , ora 13:30 .
Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC