Romana


PRIMARIA COMUNEI TOMNATIC
ANGAJARI

A N U N T Concurs Ocupare Post Vacant Primaria comunei Tomnatic organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Ingrijitor , personal contractual de executie , in cadrul Compartimentului Registratura , Administrativ si de Intretinere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic . Principalele atributii ale postului pentru care se organizeaza concurs , prevazute in fisa postului : 1. Executa lucrarile de curatenie si igienizare a imobilelor de la sediul Primariei comunei Tomnatic , de la sediul Gradinitei cu program prelungit din comuna Tomnatic precum si de la sediul Caminului Cultural din comuna Tomnatic ; 2. Executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din imobilele de la sediul Primariei comunei Tomnatic , de la sediul Gradinitei cu program prelungit din comuna Tomnatic precum si de la sediul Caminului Cultural din comuna Tomnatic ; 3. Matura zilnic interiorul imobilelor de la sediul Primariei comunei Tomnatic , de la sediul Gradinitei cu program prelungit din comuna Tomnatic precum si de la sediul Caminului Cultural din comuna Tomnatic ; 4. Spala zilnic interiorul imobilelor de la sediul Primariei comunei Tomnatic , de la sediul Gradinitei cu program prelungit din comuna Tomnatic precum si de la sediul Caminului Cultural din comuna Tomnatic ; 5. Sterge praful si panzele de paianjen din interiorul imobilelor de la sediul Primariei comunei Tomnatic , de la sediul Gradinitei cu program prelungit din comuna Tomnatic precum si de la sediul Caminului Cultural din comuna Tomnatic , ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie al imobilelor ; 6. Spala geamurile imobilelor de la sediul Primariei comunei Tomnatic , de la sediul Gradinitei cu program prelungit din comuna Tomnatic precum si de la sediul Caminului Cultural din comuna Tomnatic , ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie al imobilelor ; 7. Primeste toate materialele necesare asigurarii curateniei , colectarea si debarasarea gunoiului menajer avand obligatia sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni ; 8. Manifesta grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea , distrugerea sau pierderea lor ; 9. Are obligatia respectarii normelor eticii profesionale , inclusiv asigurarea pastrarii confidentialitatii in exercitarea profesiei ; 10. In calitatea conferita de functia ocupata si in limita atributiilor , lucrarilor , sarcinilor si competentelor stabilite , raspunde disciplinar , administrativ , civil sau dupa caz penal , pentru faptele sale ; 11. Indeplineste si orice alte atributii stabilite de actele normative in vigoare in sarcina sa precum si orice alte atributii repartizate de catre conducatorul ierarhic superior , cu conditia ca acestea sa fie in concordanta cu prevederile reglementate de actele normative in vigoare . Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Tomnatic , situat in comuna Tomnatic , nr. 258 , judetul Timis , constand in : - selectia dosarelor de consurs - care se va efectua in data de 17.08.2017 , ora 12:00 ; - proba practica - care se va sustine in data de 28.08.2017 , ora 12:00 ; - interviul - care se va sustine in data de 31.08.2017 , ora 14:00 . Calendarul de desfasurare al concursului : Nr. crt. Descrierea actiunii Termen de realizare 1. Data limita si ora pana la care se pot depune dosarele de concurs 14.08.2017 , ora 16:00 2. Selectia dosarelor de inscriere la concurs 17.08.2017 , ora 12:00 3. Afisarea rezultatului selectiei dosarelor de inscriere la concurs 18.08.2017 , ora 10:00 4. Depunerea de contestatii la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs 21.08.2017 , ora 16:00 5. Solutionarea contestatiilor depuse la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs 22.08.2017 , ora 12:00 6. Comunicarea solutionarii contestatiilor depuse la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs 22.08.2017 , ora 12:30 7. Sustinerea probei practice 28.08.2017 , ora 12:00 8. Afisarea rezultatului probei practice 29.08.2017 , ora 10:00 9. Depunerea de contestatii la rezultatul probei practice 30.08.2017 , ora 16:00 10. Solutionarea contestatiilor depuse la rezultatul probei practice 31.08.2017 , ora 12:00 11. Comunicarea solutionarii contestatiilor depuse la rezultatul probei practice 31.08.2017 , ora 12:30 12. Sustinerea probei de interviu 31.08.2017 , ora 14:00 13. Afisarea rezultatului probei de interviu 31.08.2017 , ora 16:00 14. Depunerea de contestatii la rezultatul probei de interviu 01.09.2017 , ora 16:00 15. Solutionarea contestatiilor depuse la rezultatul probei de interviu 04.09.2017 , ora 12:00 16. Comunicarea solutionarii contestatiilor depuse la rezultatul probei de interviu 04.09.2017 , ora 12:30 17. Afisare rezultat final 05.09.2017 , ora 12:00 Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de Ingrijitor , personal contractual de executie , in cadrul Compartimentului Registratura , Administrativ si de Intretinere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic , persoana care indeplineste urmatoarele conditii: Conditiile generale de participare la concurs a) are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ; b) cunoaste limba romana , scris si vorbit ; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale ; d) are capacitate deplina de exercitiu ; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ; f) a absolvit studii generale ; g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea . Conditii specifice de participare la concurs 1. Studii de specialitate : Studii generale ; 2. Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere) : Cunoasterea la nivel mediu a unei limbi straine de circulatie internationala constituie un avantaj ; 3. Abilitati , calitati si aptitudini necesare : Capacitate de lucru in echipa si independent , promptitudine si eficienta in efectuarea lucrarilor , pastrarea confidentialitatii , corectitudine , fidelitate , abilitati de comunicare ; 4. Cerinte specifice : Program flexibil , dispozitie pentru program prelungit. Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 14.08.2017 , ora 16:00 , la sediul Primariei comunei Tomnatic situat in comuna Tomnatic , nr. 258 , judetul Timis , la doamna Veres - Stroie Paulina , secretar in cadrul Comisiei de concurs . Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde : a) cererea de inscriere la concurs adresata Primarului comunei Tomnatic ; b) copia actului de identitate si copii acte de stare civila ; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate ; d) copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca / specialitate ; e) cazierul judiciar ; f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ; g) curriculum vitae ; Actele prevazute la lit. b) , lit. c) si lit. d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea . Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Tomnatic , nr. tel./fax : 0256/374243 , la doamna Veres - Stroie Paulina , secretar in cadrul Comisiei de concurs . Prezentul anunt se afiseaza astazi data de 26.07.2017 , ora 12:00 .
Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC