Romana


PRIMARIA COMUNEI TOMNATIC
ANGAJARI

A N U N T Concurs Ocupare Post Vacant Primaria comunei Tomnatic organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat , gradul profesional IV , personal contractual de executie , in cadrul Compartimentului Registratura , Administrativ si de Intretinere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic . Principalele atributii ale postului pentru care se organizeaza concurs , prevazute in fisa postului : 1.Efectueaza lucrari de reparatii curente si zugravit la cladirea Scolii Gimnaziale din comuna Tomnatic , cladirea Gradinitei cu program prelungit din comuna Tomnatic si alte imobile pe care comuna Tomnatic le are in patrimoniu ; 2.Efectueaza activitatile de intretinere a spatiilor verzi din comuna Tomnatic ; 3.Efectueza activitatile de curatare vegetatie si dezapezire a trotuarelor si a tuturor cailor de acces aflate in domeniul public al comunei Tomnatic ; 4.Manifesta grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea , distrugerea sau pierderea lor ; 5.Are obligatia respectarii normelor eticii profesionale , inclusiv asigurarea pastrarii confidentialitatii in exercitarea profesiei ; 6.In calitatea conferita de functia ocupata si in limita atributiilor , lucrarilor , sarcinilor si competentelor stabilite , raspunde disciplinar , administrativ , civil sau dupa caz penal , pentru faptele sale ; 7.Indeplineste si orice alte atributii stabilite de actele normative in vigoare in sarcina sa precum si orice alte atributii repartizate de catre conducatorul ierarhic superior , cu conditia ca acestea sa fie in concordanta cu prevederile reglementate de actele normative in vigoare . Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Tomnatic , situat in comuna Tomnatic , nr. 258 , judetul Timis , constand in : - selectia dosarelor de concurs - care se va efectua in data de 27.03.2018 , ora 12:00 ; - proba practica - care se va sustine in data de 05.04.2018 , ora 12:00 ; - interviul - care se va sustine in data de 11.04.2018 , ora 14:00 . Calendarul de desfasurare al concursului : Nr. crt. Descrierea actiunii Termen de realizare 1. Data limita si ora pana la care se pot depune dosarele de concurs 23.03.2018 , ora 16:30 2. Selectia dosarelor de inscriere la concurs 27.03.2018 , ora 12:00 3. Afisarea rezultatului selectiei dosarelor de inscriere la concurs 28.03.2018 , ora 12:00 4. Depunerea de contestatii la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs 29.03.2018 , ora 16:30 5. Solutionarea contestatiilor depuse la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs 30.03.2018 , ora 12:00 6. Comunicarea solutionarii contestatiilor depuse la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs 30.03.2018 , ora 12:30 7. Sustinerea probei practice 05.04.2018 , ora 12:00 8. Afisarea rezultatului probei practice 06.04.2018 , ora 10:00 9. Depunerea de contestatii la rezultatul probei practice 10.04.2018 , ora 16:30 10. Solutionarea contestatiilor depuse la rezultatul probei practice 10.04.2018 , ora 17:00 11. Comunicarea solutionarii contestatiilor depuse la rezultatul probei practice 10.04.2018 , ora 17:30 12. Sustinerea probei de interviu 11.04.2018 , ora 14:00 13. Afisarea rezultatului probei de interviu 12.04.2018 , ora 12:00 14. Depunerea de contestatii la rezultatul probei de interviu 13.04.2018 , ora 16:30 15. Solutionarea contestatiilor depuse la rezultatul probei de interviu 16.04.2018 , ora 12:00 16. Comunicarea solutionarii contestatiilor depuse la rezultatul probei de interviu 16.04.2018 , ora 12:30 17. Afisare rezultat final 17.04.2018 , ora 14:00 Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat , gradul profesional IV , personal contractual de executie , in cadrul Compartimentului Registratura , Administrativ si de Intretinere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic , persoana care indeplineste urmatoarele conditii : Conditiile generale de participare la concurs a) are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ; b) cunoaste limba romana , scris si vorbit ; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale ; d) are capacitate deplina de exercitiu ; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ; f) a absolvit studii generale ; g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea . Conditii specifice de participare la concurs 1. Studii de specialitate : Studii generale ; 2. Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere) : Cunoasterea la nivel mediu a unei limbi straine de circulatie internationala constituie un avantaj ; 3. Abilitati , calitati si aptitudini necesare : Capacitate de lucru in echipa si independent , promptitudine si eficienta in efectuarea lucrarilor , pastrarea confidentialitatii , corectitudine , fidelitate , abilitati de comunicare ; 4. Cerinte specifice : Program flexibil , dispozitie pentru program prelungit. Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 23.03.2018 , ora 16:30 , la sediul Primariei comunei Tomnatic situat in comuna Tomnatic , nr. 258 , judetul Timis , la doamna Stroie Paulina , secretar in cadrul Comisiei de concurs . Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde : a) cererea de inscriere la concurs adresata Primarului comunei Tomnatic ; b) copia actului de identitate si copii acte de stare civila ; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate ; d) copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca , in meserie si/sau in specialitatea studiilor ; e) cazierul judiciar ; f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ; g) curriculum vitae . Actele prevazute la lit. b) , lit. c) si lit. d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea . Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Tomnatic , nr. tel./fax : 0256/374243 , la doamna Stroie Paulina , secretar in cadrul Comisiei de concurs . Prezentul anunt se afiseaza astazi data de 09.03.2018 , ora 12:00 .

ANUNT PUBLIC
Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de INSPECTOR I DEBUTANT din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic - Compartimentul Programe , Promotor si Dezvoltare Locala , care se va desfasura in perioada 18 - 20 decembrie 2018

ANUNT PUBLIC
Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de INSPECTOR I PRINCIPAL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic - Compartimentul Financiar - Contabil , Impozite si Taxe , care se va desfasura in perioada 18 - 20 decembrie 2018
Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC