Romana


PRIMARIA COMUNEI TOMNATIC
ANGAJARI

A N U N T Concurs Ocupare Post Vacant Primaria comunei Tomnatic organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de SEF S.V.S.U. Tomnatic – personal contractual , din cadrul Serviciului Voluntar Pentru Situatii De Urgenta Al Comunei Tomnatic . Principalele cerinte ale postului pentru care se organizeaza concurs , prevazute in fisa postului : ►Operare pe calculator , in cadrul sistemelor de operare Windows 98-2000-XP-7 ; Office 2000 - 2003 - 2007 ( Word , Excel) ; ►Desfasurarea activitatilor de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de prevenire , comportare si aparare impotriva incendiilor sau dezastrelor ; ►Executarea programului de pregatire de specialitate al voluntarilor ; ►Cunoasterea incalcarilor frecvente ale normelor de prevenire si stingere a incendiilor si a cauzelor de incendiu , sau alte situatii de urgenta ; ►Sprijinirea conducatorilor institutiilor apartinand Primariei comunei Tomnatic pentru instruirea persoanelor care executa lucrari cu pericol de incendiu ; ►Popularizarea prin instructaje , cat si pe timpul executarii controalelor de prevenire , a actelor normative care reglementeaza activitatea de management a situatiilor de urgenta , cauzele si imprejurarile care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situatii de urgenta si consecintele acestora ; ►Executarea aplicatiilor si exercitiilor practice de interventie ; ►Asigurarea cunoasterii tuturor tipurilor de riscuri , surselor si sistemelor de alimentare cu apa ; ►Verificarea modului de aplicare a normelor , dispozitiilor , instructiunilor si masurilor de prevenire ; ►Efectuarea de controale asupra modului in care se aplica normele de prevenire a incendiilor sau a altor situatii de urgenta ; ►Efectuarea de propuneri pentru inlaturarea constatarilor si urmarirea rezolvarii operative a acestora ; ►Stabilirea de restrictii si interzicerea utilizarii focului deschis si efectuarii unor lucrari cu pericol de incendiu , pentru a preveni producerea de incendii , explozii , etc. ; ►Actionarea prin mijloace legale pentru inlaturarea imediata a oricarui pericol , constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunostinta de alte persoane ; ►Informarea conducerii Primariei comunei Tomnatic , personalului inspectiei de prevenire din cadrul Inspectoratului Pentru Situatii De Urgenta Judetean Timis asupra incalcarilor deosebite de la normele de prevenire precum si asupra starilor de pericol facand propuneri menite sa inlature pericolul ; ►Executarea de actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor , cautarea-salvarea , acordarea primului ajutor , limitarea efectelor unei situatii de urgenta , protectia persoanelor si a bunurilor materiale si a mediului , evacuare , reabilitare , etc ; ►Intocmirea documentelor operative de interventie ; ►Planificarea , organizarea si executarea instruirii voluntarilor asupra modului de interventie in diferite situatii ; ►Asigurarea mentinerii in stare de functionare a mijloacelor de interventie , avertizare , anuntare si semnalizare a incendiilor , a instalatiilor de stingere , a surselor de alimentare cu apa si a cailor de acces si de interventie din cadrul localitatii ; ►Asigurarea fortelor si mijloacelor de interventie in caz de incendiu sau alte situatii prin luarea tuturor masurilor de protectie pana la inlaturarea starii de pericol ; ►Acordarea de ajutor persoanelor sinistrate sau a caror viata este pusa in pericol in caz de explozii , inundatii , alunecari de teren , accidente si in caz de dezastre pe teritoriul localitatii ; ►Participarea la actiuni de alimentare cu apa in caz de deteriorare a retelei si a surselor de alimentare cu apa ; ►Evacuarea apei din subsoluri , canale tehnologice si alte locuri inundate ; Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Tomnatic , situat in comuna Tomnatic , nr. 258 , judetul Timis , constand in : - selectia dosarelor de consurs - care se va efectua in data de 08.03.2016 , ora 1400; - proba scrisa - care se va sustine in data de 15.03.2016 , ora 1200 ; - interviul - care se va sustine in data de 18.03.2016 , ora 1200 ; Calendarul de desfasurare a concursului : Nr. crt. Descrierea actiunii Termen de realizare 1. Data-limita si ora pana la care se pot depune dosarele de concurs 04.03.2016 ora 1800 2. Selectia dosarelor de inscriere la concurs 08.03.2016 , ora 1400 3. Afisarea rezultatului selectiei dosarelor de inscriere la concurs 08.03.2016 , ora 1430 4. Depunerea de contestatii la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs 09.03.2016 5. Solutionarea contestatiilor depuse la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs 10.03.2016 6. Comunicarea solutionarii contestatiilor depuse la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs 10.03.2016 7. Sustinerea probei scrise 15.03.2016 , ora 1200 8. Afisarea rezultatului probei scrise 15.03.2016 , ora 1700 9. Depunerea de contestatii la rezultatul probei scrise 16.03.2016 10. Solutionarea contestatiilor depuse la rezultatul probei scrise 17.03.2016 11. Comunicarea solutionarii contestatiilor depuse la rezultatul probei scrise 17.03.2016 12. Sustinerea probei de interviu 18.03.2016 , ora 1200 13. Afisarea rezultatului probei de interviu 18.03.2016 , ora 1400 14. Depunerea de contestatii la rezultatul probei de interviu 21.03.2016 15. Solutionarea contestatiilor depuse la rezultatul probei de interviu 22.03.2016 16. Comunicarea solutionarii contestatiilor depuse la rezultatul probei de interviu 22.03.2016 17. Afisare rezultat final 23.03.2016 Bibliografia necesara , pentru ocuparea prin concurs sau dupa caz examen a postului vacant de SEF S.V.S.U. Tomnatic – personal contractual , din cadrul Serviciului Voluntar Pentru Situatii De Urgenta Al Comunei Tomnatic , in raport cu domeniul de activitate specific al functiei de executie , a fost stabilita astfel : 1. Constituția Romaniei , republicata , publicata in M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003 ; 2. Legea nr. 215 / 2001 , republicata , privind administratia publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare ; 3. Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor , cu modificarile si completarile ulterioare ; 4. Ordinul M.A.I. nr. 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor ; 5. Ordinul M.A.I. nr. 718 / 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta , cu modificarile si completarile ulterioare ; 6. Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ; 7. H.G. nr. 1579 / 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare ; 8. O.M.I.R.A. nr. 195 / 2007 privind modificarea si completarea Ordinului M.A.I. nr. 718 / 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta . Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de SEF S.V.S.U. Tomnatic – personal contractual , din cadrul Serviciului Voluntar Pentru Situatii De Urgenta Al Comunei Tomnatic , persoana care indeplineste urmatoarele conditii: Conditiile generale de participare la concurs a) are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ; b) cunoaste limba romana , scris si vorbit ; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale ; d) are capacitate deplina de exercitiu ; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ; f) a absolvit studii medii atestate cu diploma de bacalaureat ; g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau inlegatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea . Conditii specifice de participare la concurs a) studii studii medii atestate cu diploma de bacalaureat ; b) capacitate de comunicare orala ; c) comportament disciplinat , conduita morala ; d) rezistenta si stabilitate psihica , echilibru emotiv , fara tendinte impulsive si depresive , disponibilitate la dialog . Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 04.03.2016 ,ora 1800 la sediul Primariei comunei Tomnatic , situat in comuna Tomnatic , nr. 258 , judetul Timis , la domnul Ciornei Calin , secretar in cadrul Comisiei de concurs . Dosarul de inscriere va cuprinde: - cererea de inscriere la concurs adresata Primarului comunei Tomnatic ; - copii acte de stare civila si a actului de identitate al candidatului sau dupa caz candidatei ; - copii documente care sa ateste nivelul studiilor ; - cazierul judiciar ; - curriculum vitae ; - adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare , eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului , de catre medicul de familie al candidatului / candidatei sau de catre unitatile sanitare abilitate ; - copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca / specialitate ; Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Tomnatic , nr. tel/fax 0256/374243 . Prezentul anunt se afiseaza astazi data de 19.02.2016 , ora 1200.
Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC